Klikněte pro více produktů.
Nebyly nalezeny žádné produkty.
Porovnání

ETD9B spínač/stmívač do profilu - Modrá kontrolka

Kód:
12026

Vyrobeno v České republiceMiniaturní kapacitní stmívač / spínač určený k vestavění do ALU profilů s LED pásky. Dotykový senzor tvořený pružinkou reaguje skrz difuzor ALU profilu. Více možností nastavení chování stmívače.  Modrá stavová dioda.

Číst víceShow less
245,00 Kč / ks (s DPH)
Celkem 245,00 Kč
Celkem 202,48 Kč (bez DPH)
Celkem 245,00 Kč (s DPH)
Skladem
Na prodejně: 82 ks

Historie ceny     Historie ceny

Nejnižší cena za posledních 365 dní byla 245,00 Kč

Porovnat0
Přidat k oblíbeným(1)
Popis

Vyrobeno v České republiceMiniaturní stmívač /spínač je svou konstrukcí určený k vestavění do ALU profilů s LED pásky. Dotykový senzor tvořený pružinkou reaguje skrz nevodivé materiály (plast, sklo, dřevo). Funkce soft start/stop šetří oči, poslední nastavenou úroveň osvětlení si pamatuje i při přerušení napájení a umožňuje provoz ve 3 režimech, kdy po připojení napájení je buď vždy vypnutý, vždy zapnutý nebo si pamatuje stav v okamžiku výpadku napájení.


                                                                                                                                                             

Napájecí napětí: 12-24V DC  
Maximální proud: 7,5A                                    
Rozsah regulace:  0-100%
Rozměry (š*d): 10 x 30 mm
Stavová led: modrá
Spotřeba v pohotovostním režimu při zapnuté signalizační LED: 18mA


Senzor

Kapacitní senzor je tvořen pružinkou, skrz kterou svítí signalizační LED a přes transparentní materiály, jako je např. difuzor ALU profilu pro LED pásky viditelně označuje kruhový dotykový bod. Jsou dodávány 2 různé barvy LED (modrá a žlutá) a v případě potřeby lze LED vypnout - viz níže. Maximální tloušťka materiálu, skrz který senzor reaguje, je cca 3mm. Výška pružinky je cca 8mm a je nezbytné, aby měla s difuzorem stabilní kontakt a současně se nikde nedotýkala hliníkového profilu. Pokud máte hlubší profil, je možné pružinku mírně natáhnout, aby dosáhla až k difuzoru.

Ovládání

Krátkým dotekem se LED zapnou nebo vypnou. Náběh i doběh je plynulý. Při zapnutí LED naběhnou během cca 1s od 0% do poslední nastavené intenzity, při vypnutí plynule pohasnou během cca 1s z nastavené intenzity do nuly. Přidržením senzoru po dobu delší než cca 3s se začne plynule měnit intenzita, uvolněním senzoru se zastaví na aktuální úrovni. Při opětovné aktivaci stmívání se směr stmívaní otočí, takže pokud přejedete požadovanou intenzitu, rychle se můžete vrátit o pár kroků zpět. V úrovních min/max se stmívání zastaví a pro změnu směru je nutné senzor krátce uvolnit.

Nastavení režimu automatického rozsvícení a režimu signalizační LED

Stmívače jsou z výroby nastaveny v režimu 1 pro autostart a 4 pro signalizační LED. Pokud potřebujete režim změnit, dotkněte se senzoru SET na plošném spoji, buď přímo prstem nebo přes nějaký vodivý předmět, třeba pomocí kovové pinzety. Asi po 5s signalizační LED krátce stroboskopicky zabliká na znamení, že začíná změna režimu. Pokud LED pásek svítil, tak zhasne. Po krátké pauze začne signalizační LED blikat, odpočítejte počet bliknutí pro požadovanou změnu (viz tabulka níže) a hned uvolněte dotykový senzor SET. Signalizační LED opět stroboskopicky zabliká a tím je změna provedena.

Počet bliknutí Funkce Popis
1 Autostart vypnutý Po připojení napájení je LED pásek vždy zhasnutý. Nastaveno z výroby.
2 Autostart zapnutý Po připojení napájení se LED pásek vždy rozsvítí do poslední nastavené intenzity.
3 Autostart automatický Po připojení napájení se LED rozsvítí do poslední nastavené intenzity, pokud svítil v okamžiku odpojení napájení.
4 LED aktivní Signalizační LED bez doteku svítí, při doteku nesvítí a při regulaci jasu bliká. Nastaveno z výroby.
5 LED negativní Signalizační LED bez doteku svítí, při doteku nesvítí.
6 LED pozitivní Signalizační LED bez doteku nesvítí, při doteku svítí.
7 LED vypnutá

Signalizační LED je trvale vypnutá. S výjimkou signalizace při změně režimu.

8 LED zapnutá

Signalizační LED je trvale zapnutá. S výjimkou signalizace při změně režimu.

9 * Citlivost nízká

Nízká citlivost senzoru, použijte pouze pokud dochází k nechtěnému spínání třeba od vodní páry a pod.

10 * Citlivost střední

Standardní citlivost senzoru pro většinu aplikací. Nastaveno z výroby.

11 * Citlivost vysoká

Vysoká citlivost senzoru, použijte pouze u silnějších materiálů , pokud se standardní citlivostí špatně reaguje.

12, 13, 14 * Citlivost velmi vysoká

Další 3 stupně zvýšené citlivosti, může reagovat již jen na přiblížení. Nedoporučujeme pro standardní aplikace.

*) Nastavení citlivosti je možné až po aktualizaci softwaru od 9.9.2020. Stmívač e expedované před tímto datem mají trvale nastavenou nízkou citlivost a nelze jí uživatelsky měnit.
              Letování : Pokud nemáte s pájením zkušenosti stmívač Vám připájíme k led pásku.

Sestavy na míru: Připravíme Vám sestavy svítidel na míru.

 

Senzor
Kapacitní senzor je tvoř en pruž inkou, skrz kterou svítí signalizač ní LED a př es transparentní materiály, jako je např . difuzor ALU profilu pro LED pásky,
viditelně označ uje kruhový dotykový bod. Jsou dodávány 2 rů zné barvy LED (modrá a ž lutá) a v př ípadě potř eby lze LED vypnout - viz níž e. Maximální
tlouš ť ka materiálu, skrz který senzor reaguje, je cca 3mm. Výš ka pruž inky je cca 8mm a je nezbytné, aby mě la s difuzorem stabilní kontakt a souč asně
se nikde nedotýkala hliníkového profilu. Pokud máte hlubš í profil, je mož né pruž inku mírně natáhnout, aby dosáhla až k difuzoru
Ovládání
Krátkým dotekem se LED zapnou nebo vypnou. Nábě h i době h je plynulý. Př i zapnutí LED nabě hnou bě hem cca 1s od 0% do poslední nastavené
intenzity, př i vypnutí plynule pohasnou bě hem cca 1s z nastavené intenzity do nuly.
Př idrž ením senzoru po dobu delš í než cca 3s se zač ne plynule mě nit intenzita, uvolně ním senzoru se zastaví na aktuální úrovni. Př i opě tovné aktivaci
stmívání se smě r stmívaní otoč í, takž e pokud př ejedete pož adovanou intenzitu, rychle se mů ž ete vrátit o pár kroků zpě t. V úrovních min/max se
stmívání zastaví a pro změ nu smě ru je nutné senzor krátce uvolnit.
Nastavení rež imu automatického rozsvícení, rež imu signalizač ní LED a citlivosti.
Stmívač e jsou z výroby nastaveny v rež imu 1 pro autostart, 4 pro signalizač ní LED a 10 pro citlivost. Pokud potř ebujete rež im změ nit, dotkně te se
sezoru SET na ploš ném spoji, buď př ímo prstem, nebo př es ně jaký vodivý př edmě t, tř eba pomocí kovové pinzety. Asi po 5s signalizač ní LED krátce
stroboskopicky zabliká na znamení, ž e zač íná změ na rež imu. Pokud LED pásek svítil, tak zhasne. Po krátké pauze zač ne signalizač ní LED blikat,
odpoč ítejte poč et bliknutí pro pož adovanou změ nu (viz tabulka níž e) a hned uvolně te dotykový senzor SET. Signalizač ní LED opě t stroboskopicky
zabliká a tím je změ na provedena.
Senzor pro změ nu rež imu
Poč et bliknutí Funkce Popis
1 Autostart vypnutý Po př ipojení napájení je LED pásek vž dy zhasnutý. Nastaveno z výroby.
2 Autostart zapnutý Po př ipojení napájení se LED pásek vž dy rozsvítí do poslední nastavené intenzity.
3 Autostart automatický Po př ipojení napájení se LED rozsvítí do poslední nastavené intenzity, pokud svítil v okamž iku odpojení napájení.
4 LED aktivní Signalizač ní LED bez doteku svítí, př i doteku nesvítí a př i regulaci jasu bliká. Nastaveno z výroby.
5 LED negativní Signalizač ní LED bez doteku svítí, př i doteku nesvítí.
6 LED pozitivní Signalizač ní LED bez doteku nesvítí, př i doteku svítí.
7 LED vypnutá Signalizač ní LED je trvale vypnutá. S výjimkou signalizace př i změ ně rež imu.
8 LED zapnutá Signalizač ní LED je trvale zapnutá. S výjimkou signalizace př i změ ně rež imu.
9 * Citlivost nízká Nízká citlivost senzoru, použ ijte pouze pokud dochází k nechtě nému spínání tř eba od vodní páry a pod.
10 * Citlivost stř ední Standardní citlivost senzoru pro vě tš inu aplikací. Nastaveno z výroby.
11 * Citlivost vysoká Vysoká citlivost senzoru, použ ijte pouze u silně jš ích materiálů , pokud se standardní citlivostí š patně reaguje.
12, 13, 14 * Citlivost velmi vysoká Dalš í 3 stupně zvýš ené citlivosti, mů ž e reagovat již jen na př iblíž ení. Nedoporuč ujeme pro standardní aplikace.
*) Nastavení citlivosti je mož né až po aktualizaci softwaru od 9.9.2020. Stmívač e expedované př ed tímto datem mají trvale nastavenou nízkou citlivost a nelze jí už ivatelsky

mě nit.

Číst víceShow less
Detaily produktu
12026

Data sheet

Typ zařízení
Spínače do led lišty
Barva ovládaného světla
Jednobarevný
Ukázka

LED osvětlovací profil SURFACE10 s kapacitním stmívačem ETD9


PoziceNázev zboží-
1 + 2

LED profil SURFACE10 BC/UX al. anod. l 4
Difuzor "B" JEMNĚ MATNÝ l 2 - nasouvací
Difuzor "B" ČIRÝ l 2 - nasouvací
Difuzor "C" klip transparent l 4- naklapávací
Difuzor "C" klip mléčný l 4 - naklapávací

 3Montážní úchyt U oválný otvor
 4Koncovky SURFACE10 GEN2 světle šedá (pár)
 5LED pásek - kvalitní pro intenzivní osvětlení pracovní plochy, např. kuch. linky
- Led pásek FURNITURE 120/15/840 12V - 5let záruka
studenáneutrálníteplá
6ET9DY, ETD9B - Stmívač do profilu s s pružinkou
8Dvojlinka 2x0.5mm, černá nebo bílá
 

Doporučené napájecí zdroje:
pro instalaci do nábytku se všemi certifikáty - zdroje 12V se svorkami
nebo
s připojovacími vodiči - zdroje 12V s výstupními kabely

Výpočet výkonu zdroje


V případě zájmu o toto svítidlo stačí vložit odpovídající množství jednotlivých komponent do košíku a do poznámky uvést, že si přejete předpřipravit světlo jako zde - letování a prostup pro 2linku.

Aktualizace: 16.05.2022
Ukázka 2
LED osvětlovací profil s kapacitním stmívačem ETD9

 PoziceNázev zboží-
1 + 2LED profil KLUS STOS l 3

Difuzor KLUS KA-PRO12 čirý l 3 - naklapávací
Difuzor KLUS KA-PRO12 mléčný l 3 - naklapávací
 3úchytky k tomuto profilu nejsou!!
 4Koncovka KLUS STOS světle šedá (1 ks) , Koncovka KLUS STOS metalická (1ks)
 5LED pásek - kvalitní pro intenzivní osvětlení pracovní plochy, např.. kuch. linky
- Led pásek FURNITURE 120/15/840 12V - 5let záruka
studenáneutrálníteplá

nebo s vyšší intenzitou na 24V
-Led pásek iHome 140/16/860 24V - 5let záruka
studenáneutrálníteplá
6ETD9Y , ETD9B- Stmívač do profilu s pružinkou
8Dvojlinka 2x0.5mm, černá nebo bílá
 

Doporučené napájecí zdroje:
pro instalaci do nábytku se všemi certifikáty
na 12V - zdroje 12V se svorkami  nebo s připojovacími vodiči -  zdroje 12V s výstupními kabely

na 24Vzdroje 24V se svorkami nebo s připojovacími vodiči - zdroje 24V se vstupními kabely

Výpočet výkonu zdroje


V případě zájmu o toto svítidlo stačí vložit odpovídající množství jednotlivých komponent do košíku a do poznámky uvést, že si přejete předpřipravit světlo jako zde - letování a prostup pro 2linku.

Aktualizace: 16.05.2022

Zapojení
Moduly do lišty jsou velmi oblíbené při instalaci osvětlení na kuchyňské lince, pracovně. 

Používají se:
- když chcete zapnout/vypnout (nastavovat intenzitu)osvětlení pod kuchyňskou linkou - nelze jim vypínat zdroj
- když máte vypínač před zdrojem a modulem si chcete pouze nastavovat intenzitu

Zapojení stmívače do profilu:
Modul stmívače musí být vždy na začátku lišty od zdroje, reguluje se vše co je za stmívačem.
Ukázka zapojení:

1.2.3.


4.A když to jinak nejde.

5. zapojení stmívače s výstupem na tlačítko a dálkovým ovladačem
Recenze
5.005.005.005.005.00

Avatar Ověřený zákazník
14.07.2022
Celkový názor:
splnil očekávání.

Zdroj recenzí pochází z nákupního portálu Heureka

Menu

Settings

Klikněte pro více produktů.
Nebyly nalezeny žádné produkty.

Vytvořte si bezplatný účet pro používání seznamů oblíbených produktů.

Přihlásit